Vedtægter

Vedtaget den 24. januar 2017

§1 – Klubbens navn og formål

Klubbens navn er Boldklubben 1913 og forkortes B1913.

Klubben er stiftet den 2. november 1913 og dens hjemsted er Odense.

Klubben har til formål at samle alle interesserede, herunder børn og unge under 25 år, til at udvikle færdigheder i fodbold, udbrede kendskab til dette spil, kammeratligt samvær samt udføre sportslige opgaver og lignende for klubben.

Klubben kan oprette en professionel fodboldafdeling, som efter indgåelse af en samarbejdsaftale, kan arbejde inden for klubben. Det er klubbens bestyrelse, der skal vælge bestyrelsen i den betalte fodboldafdeling.

§2 – Medlemmerne

Foreningen er åben for alle og enhver kan blive medlem af klubben som aktivt eller passivt medlem, såfremt vedkommende ikke er i kontingentrestance fra en tidligere medlemsperiode (se §4).

Kun aktive medlemmer kan deltage i træning og kampe.

Man kan ikke være medlem af klubbens underafdelinger eller spille i den professionelle fodboldafdeling uden at være medlem af klubben. Herfra undtages underafdelinger i B1913s Old Boys-afdeling og medlemmer af disse underafdelinger har således ikke stemmeret på generalforsamlingen; med mindre de også er medlemmer af klubben.

§3 – Foreningen

Foreningen er åben for alle og optagelse i klubben skal ske skriftligt på en af bestyrelsen udfærdiget blanket.

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse herom til klubbens bestyrelse og med 14 dages varsel til hhv. 1. juli og 1. januar.

For personer under 18 år indgives optagelsesbegæringen af forældrene eller værge.

§4 – Kontigent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves forud halvårligt for aktive og passive medlemmer.

Kontingentrestance udover 1⁄2 år medfører tab af medlemskab, der kun kan genoprettes, når restancen er berigtiget.

Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr.

§5 – Ordensregler m.m.

Klubbens officielle spillerdragter er: hvide benklæder og blå bluser.

Spillerne har til enhver tid pligt til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser med hensyn til ordenens opretholdelse, såvel i klublokaler som på banerne og i hallen, herunder regler for træning og spillemåde.

Beskadiger et medlem noget af klubben materiel ved misbrug, skal han eller hun erstatte materialet.

Hvis et medlems adfærd giver anledning dertil, kan vedkommende af bestyrelsen idømmes eksklusion eller karantæne, dog har et ekskluderet medlem ret til på den første generalforsamling efter eksklusion personligt at forelægge sagen til behandling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

§6 – Emblem

Klubbens emblem er et sekskantet emaljeemblem i blå/hvid farve.

Endvidere har klubben indstiftet et særligt hæderstegn bestående af klubbens almindelige emblem omkranset af en laurbærkrans i guld.

Dette emblem kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent hertil. Æresmedlemmer modtager ved udnævnelsen en æres nål i guld med hvid inskription.

§7 – Bestyrelsen

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 8 medlemmer bestående af formand, kasserer, ungdomsformand samt yderligere 5 medlemmer.

Klubben tegnes af den til enhver tid værende formand.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, ungdomsformanden vælges for et år ad gangen af ungdomslederne og ungdomstrænerne i november eller december måned og træder ind i bestyrelsen sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer under et.

Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.

Der afgår skiftevis 3 og 4, første gang ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Alle valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, når mere end 1 person er foreslået.

Hvervene som formand og kasserer må ikke forenes hos samme person.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer heraf er mødt til indvarslet bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 3 medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8 – Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

Formanden leder forhandlingerne ved bestyrelsens møder og modtager klubbens korrespondance.

Forretningsudvalget træffer i hastesager afgørelser på den samlede bestyrelses vegne.

§9 – Kasseren

Kassereren fører klubbens regnskab under den samlede bestyrelses ansvar.

Kassereren fremlægger på klubbens generalforsamling budget for det nye regnskabsår.

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§10 – Regnskab

Regnskabet tilstilles klubbens kritiske revisorer senest 14 dage før generalforsamlingen.

§11 – Forhandlingsprotokol

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder, generalforsamlinger m.m.

§12 – Klubbens repræsentant

Formanden repræsenterer til enhver tid klubben på DBUs, divisionsforeningens og DBU Fyns delegeretmøder.

De øvrige delegerede til DBU Fyns delegeretmøde, som klubben måtte berettiges til at stille, vælges blandt bestyrelsen og af bestyrelsen selv.

§13 – Hjemmeside

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens hjemmeside under navnet b1913.dk. Bestyrelsen fastsætter regler for hjemmesidens anvendelse.

Bestyrelsen lægger nødvendige informationer på hjemmesiden herunder indkaldelse til generalforsamling og nyeste version af klubbens vedtægter.

Klubbens afdelinger og andre, som bestyrelsen giver bemyndigelse til, kan lægge nyheder, billeder og andre informationer på hjemmesiden om klubbens virke til brug for klubbens medlemmer og andre interesserede.

§14 – Generalforsamlinger

Hvert år inden den 15. marts afholdes ordinær generalforsamling, der indkaldes med 8 dages varsel gennem klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed indenfor klubben.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. I begæringen skal angives det eller de forslag, der ønskes behandlet. En sådan begæring skal efterkommes seneste 1 måned efter, at den er fremsat.

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler.

Forslag til generalforsamlingen, samt forslag til ændringer i vedtægterne, skal indsendes skriftligt til formanden senest 15. januar pågældende år, for at kunne behandles på generalforsamlingen.

§15 – Beslutninger på generalforsamlinger

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.

Opløsning af klubben kan kun ske efter §18.

Generalforsamlingen er til enhver tid bestemmende med hensyn til optagelse af andre boldspil end fodbold, ligesom generalforsamlingen til enhver tid kan træffe bestemmelse om, når dette atter skal ophøre med at blive dyrket indenfor klubben.

Valgbarhed på generalforsamlingen tilfalder kun medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i restance.

§16 – Stemmeret

Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år, med et medlemskab på mindst 3 måneder, og som ikke er i restance ud over 6 måneder.

Alle medlemmer har taleret. Derudover har forældre eller værge til et gyldigt medlem under 18 år både møde- og taleret.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

Dagsorden ved generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)
 9. Valg af 1 suppleant
 10. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt
§17 – Bevillingsnævn

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til gennem det stedlige bevillingsnævn at sørge for beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke, gældende til foreningens klubhus, samtidigt bemyndiges bestyrelsen til at ansætte en bestyrer af samme.

§18 – Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses, med mindre 75 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og 80% af disse stemmer for klubbens opløsning.

Såfremt 75% af medlemmerne ikke er mødt, men der i øvrigt blandt de fremmødte er 80%, der stemmer for opløsning, indkaldes der til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, og hvor klubbens kan opløses, når 80% af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Klubbens eventuelle formue skal anvendes til fremme af foreningsarbejdet for børn og unge i Odense Kommune efter en generalforsamlingsbeslutning.

Således vedtages på en generalforsamling den 31. oktober 1989 med efterfølgende ændringer på generalforsamlingen den 27. februar 2013.


En gang blå, altid blå