Old Boys Vedtægter

Vedtaget på den generalforsamling, der er stiftet den 24. april 1944. B1913’s Old Boys-afdeling har til formål at samle medlemmer. Ved fodbold og kammeratligt samvær at styrke det gode kammeratskab i B1913.

§1 – Optagelse

Alle der er medlemmer af B1913, kan optages i old boys afdelingen. Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen for et år, som opkræves en gang årligt. Ved betaling efter første kvartal betales der et administrationstillæg, der fastsættes af bestyrelsen.

Medlemskab af old boys afdelingens underafdelinger kræver ikke medlemskab af old boys afdelingen, men underafdelingernes medlemmer har i så fald ikke stemmeret på old boys afdelingens generalforsamling.

§2 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer der vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer afgår hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.

1 suppleant vælges for 1 år ad gangen.

I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

Der skal afholdes generalforsamling hvert år senest den 15. februar.

Old boys afdelingens bestyrelse bemyndiges til at oprette underafdelinger efter behov.

§3 – Regnskab

Klubbens revisorer reviderer old boys afdelingens regnskab.

§4 – Kasseren

Kasseren har det fulde ansvar for pengene, der indgår i old boys afdelingens kasse.

Beløb kan kun udbetales ved formandens accept, og regnskabet skal revideres ved regnskabsårets afslutning.

§5 – Overskud

Afdelingens eventuelle overskud anvendes til støtte for ungdommen indenfor B1913. Afgørelser træffes af bestyrelsen i samråd med hovedbestyrelsen.

§6 – Generalforsamling

Indkaldelse til B1913’s old boys afdeling ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamling kan ske på én af følgendemåder:

  1. Gennem dagspressen.
  2. På klubbens hjemmeside.
  3. Personlig indkaldelse pr. brev til det enkelte medlem.

I alle tre tilfælde gælder det at der indkaldes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7 – Klubbens vedtægter

I øvrigt må alle bestemmelser, ud over forannævnte træffes i henhold til B1913’s vedtægter.


En gang blå, altid blå